Regulamin konkursu „#niewrazliwi”
§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „#niewrazliwi” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu MediaCom z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 24, 02 – 675 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS  0000219105, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 0/100 złotych)  (dalej: „Organizator”).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, kod: 02-697, przy ul. Rzymowskiego 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000009135, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 1180012820 oraz numer statystyczny REGON 012100241 o kapitale zakładowym w wysokości 569 797 000,00 ZŁ PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych zero groszy),  (dalej „Administrator”).
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
 5. Konkurs zostanie ogłoszony przez :
  a) Paulinę Jagodzińską (dalej „Influencer I”) na prowadzonych przez nią kanałach tj. pod adresem https://www.facebook.com/paula.jagodzinska,  http://beauty-fashion-shopping.pl/ oraz https://www.instagram.com/paula_jagodzinska/ w dniu 20 .02.2017 r. o godz. 18:00;
  b) Magdalenę Kogut-Wałęcką (dalej „Influencer II”) na prowadzonych przez nią kanałach tj. pod adresem https://www.facebook.com/Szczesliva/?fref=ts, http://www.szczesliva.pl/ oraz https://www.instagram.com/szczesliva/ w dniu 21.02.2017 r. o godz. 18:00.
  c) Annę Skurę (dalej „Influencer III”) na prowadzonych przez nią kanałach tj. pod adresem https://www.facebook.com/WhatAnnaWears/, http://whatannawears.com/ oraz https://www.instagram.com/whatannawears/ w dniu 10.03.2017 r. o godz. 18:00. d) Olgę Smile (dalej „Influencer IV”) na prowadzonych przez nią kanałach tj. pod adresem https://www.facebook.com/Olga-Smile-117020318335706/ oraz http://www.olgasmile.com/ w dniu 13.03.2017 r. o godz. 18:00.
  d) Natalię Sitarską i Łukasza Smolińskiego (dalej „Influencer V”) na prowadzonych przez nich kanałach tj. pod adresem https://pl-pl.facebook.com/tasteawaypl/, http://www.tasteaway.pl/ oraz https://www.instagram.com/blogtasteaway/ w dniu 12.03.2017 r. o godz. 18:00
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego.
§2. Czas i miejsce trwania Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się 20.02.2017 o godz. 18:00 na stronie beauty-fashion-shopping.pl i trwa tam do 6.03.2017 do godz. 23:59, 21.02.2017 o godz. 18:00 na stronie www.szczesliva.pl i trwa tam do 7.03.2017 do godz. 23:59, 10.03.2017 o godz. 18:00 na stronie whatannawears.com i trwa tam do 24.03 do 23:59 oraz 13.03.2017 o godz. 18:00 na stronie www.olgasmile.com i trwa tam do 27.03.2017 do 23:59 oraz 12.03.2017 na stronie www.tasteaway.pl i trwa tam do 26.03.2017 do 23:59 (dalej „Czas trwania konkursu”)
 2. Miejscem prowadzenia Konkursu jest teren Rzeczpospolitej Polski.
 3. Organizator Konkursu ogłosi wyniki Konkursu odbywającego się na stronach beauty-fashion-shopping.pl i www.szczesliva.pl w dniu 10 marca 2017 r. o godz.12:00 poprzez ogłoszenie listy Zwycięzców w następujący sposób: (1) na stronie  facebook.com/sensodynepl (zwanej dalej “Fanpage”); (2) za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail Zwycięzcy. Wyniki Konkursu odbywającego się na stronie whatannawears.com Organizator Konkursu ogłosi w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 12:00 poprzez ogłoszenie listy Zwycięzców w następujący sposób: (1) na stronie  facebook.com/sensodynepl (zwanej dalej “Fanpage”); (2) za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail Zwycięzcy. Wyniki Konkursu odbywającego się na stronie www.olgasmile.com organizator ogłosi 30 marca 2017 o godz. 12:00 poprzez ogłoszenie listy Zwycięzców w następujący sposób: (1) na stronie  facebook.com/sensodynepl (zwanej dalej “Fanpage”); (2) za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail Zwycięzcy. Wyniki Konkursu odbywającego się na stronie www.tasteaway.pl Organizator Konkursu ogłosi 28 marca 2017 r. o godz. 12:00 00 poprzez ogłoszenie listy Zwycięzców w następujący sposób: (1) na stronie  facebook.com/sensodynepl (zwanej dalej “Fanpage”); (2) za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail Zwycięzcy.
§3. Zasady Konkursu
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które spełniają łącznie następujące warunki: (I) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; (II) są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; (III) ukończyły 18 lat.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora, ani Administratora, ani członkowie ich rodzin. Pod pojęciem członków rodzin osób zatrudnionych przez Organizatora lub Administratora należy rozumieć wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  b) wykonanie zadania konkursowego tj. wypróbowaniu pasty do zębów Sensodyne Deep Clean marki Sensodyne i odpowiedź na pytanie konkursowe „Jak Sensodyne pomogła Ci na nowo cieszyć się codziennymi przyjemnościami bez bólu wrażliwych zębów?” (na stronie www.tasteaway.pl pytanie konkursowe pojawi się w zmienionej formie, „Polećcie nam kawę lub lody w Rzymie i napiszcie, jak dzięki paście Sensodyne na nowo możecie się cieszyć przyjemnością z jedzenia bez bólu wrażliwych zębów. Lub po prostu odpowiedzcie, jak dzięki paście Sensodyne na nowo możecie się cieszyć przyjemnością z jedzenia bez bólu wrażliwych zębów”) w dowolnej formie (film, zdjęcie, tekst) mogąca stanowić utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne (dalej „Wypowiedź”) i przesłanie Wypowiedzi w czasie trwania konkursu na adres sensodyne@mediacomcreate.pl w dowolnym formacie lub umieszczenie jej w komentarzu na prowadzonych przez Influencer I oraz Influencer II (dalej „Influencerzy”) kanałach wskazanych w § 1 ust. 8 Regulaminu (dalej „Kanały”) pod filmem//postem zawierającym ogłoszenie Konkursu wraz z tagiem „#niewrazliwi”.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Uczestników w ramach Konkursu treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w tym w szczególności:
  a) obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy,
  b) naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
  c) propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  d) naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste,
  e) o charakterze pornograficznym.
 7. W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie i niezwłocznego usunięcia zamieszczonego komentarza.
 8. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków (w tym z tytułu udzielonych licencji i udzielenia zgody na eksploatację wizerunku), z uwzględnieniem § 5 ust. 4 Regulaminu.
 9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Za akceptację Regulaminu uznaje się przesłanie zadania konkursowego.
§4. Nagrody i ich wydanie
 1. W Konkursie przyrzeczonych jest 35 nagród w postaci zaproszenia dla Zwycięzców na jednodniowy event połączony z obiadem/kolacją z Influenceremi (dalej „Event”), który odbędzie się w jedną z sobót kwietnia 2017 r. w jednej z warszawskich restauracji z kuchnią europejską oraz kwota 200 zł stanowiąca zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu na Event (dalej zwanych łącznie „Nagrodami”, a każda oddzielnie „Nagrodą”). W jednym Evencie będzie brało udział łącznie 28 Zwycięzców. Wartość rynkowa Nagrody wynosi 700,00 PLN brutto (słownie: siedemset złotych).
 2. Wraz z Nagrodami Organizator przekaże Zwycięzcom dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości brutto Nagrody. Od łącznej wartości Nagrody Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) i odprowadzi kwotę podatku do właściwego urzędu skarbowego. Nagrody w Konkursie wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 3. Organizator poinformuje Zwycięzców za pomocą wiadomości e-mail o planowanym miejscu i terminie realizacji Nagrody.
 4. Zwycięzca Konkursu, którego Organizator powiadomi o planowanym miejscu i terminie realizacji Nagrody zobowiązany jest do potwierdzenia swojego uczestnictwa. W przypadku nie zjawienia się przez Zwycięzcę Konkursu w  we wskazanym miejscu i terminie, utraci on prawo do Nagrody.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Event zostanie utrwalony w formie zdjęciowej oraz audiowizualnej celem rozpowszechniania tych materiałów w celach promocji i reklamy Administratora, jego marki lub produktów między innymi w Internecie, prasie. Dlatego też warunkiem wzięcia udziału w Evencie będzie wyrażenie przez Zwycięzcę zgody na wykorzystanie, na terytorium całego świata w nieograniczonym zakresie, swojego wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie w trakcie Eventu bez ograniczeń́ czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji określonych w § 6 ust. 1 pkt. a-e. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1
  do Regulaminu. Brak  lub odmowa udzielenia takiej zgody równoznaczna jest z rezygnacją z Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody.
 7. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagród na osoby trzecie.
§5. Licencja
 1. Uczestnik zgłaszając pracę do Konkursu udziela Organizatorowi bezpłatnej zgody (licencji) do celów publikacji pracy w Internecie (Facebook) w ramach poinformowania opinii publicznej o wynikach Konkursu. Licencja jest udzielona na następujących polach eksploatacji eksploatacji:
  a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie techniką cyfrową
  b) publiczne udostępnianie w taki sposób, a by każdy miał dostęp do pracy w czasie i w miejscu przez siebie wybranym
  c) Organizator może udzielić dalszej licencji do Wypowiedzi Administratorowi.
 2. Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Administratora jego imieniem i nazwiskiem w celach oznaczenia autorstwa uczestnika.
 3. Uczestnik zgłaszając pracę do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem pracy i że zgłoszona praca nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej.
 4. Jeśli uczestnik zawarł w pracy wizerunek własny, wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub Administratora w sposób i w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej. Jeśli Uczestnik zawiera w pracy wizerunek osób trzecich , zobowiązany jest uzyskać zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku w sposób i w zakresie opisanym w ust. 1.
§6. Ochrona danych osobowych
 1. Przystąpienie do Konkursu lub Akcji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach związanych z tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym ogłoszenia listy Zwycięzców oraz wydania Nagród, sprawozdawczością podatkową i księgową Organizatora.
 2. Dane osobowe Uczestników mogą być na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzone przez Administratora do przetwarzania podmiotom trzecim, w tym Organizatorowi.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Usunięcie lub żądanie usunięcia danych osobowych przed zakończeniem Konkursu oznacza wyłączenie Uczestnika z udziału w nim.
§7. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane drogą e-mailową na adres Organizatora sensodyne@mediacomcreate.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs #niewrazliwi”, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie wywołują skutków prawnych.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 5. O wyniku rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika drogą mailową na wskazany w reklamacji adres e-mail.
 6. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego
§8. Postanowienia końcowe
 1. Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin dostępne do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: (sensodyne-konkurs.pl).
 2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
 3. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjne i reklamowe dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ,,#niewrazliwi”

Niniejszym udzielam zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnianie przez GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE Sp.  z o. o. (Warszawa 02-697, ul. Rzymowskiego 53, KRS 0000009135, NIP 1180012820, REGON 012100241, kapitał zakładowy: 569 797 000,00 ZŁ PLN) mojego wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie w trakcie Eventu odbywającego się w ………………………, w dniu ………………………., stanowiącego nagrodę w Konkursie „#niewrazliwi”, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne udostępnianie wszelkimi sposobami, w szczególności w ramach promocji i reklamy GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE Sp.  z o. o. we wszystkich możliwych źródłach.

____________________________________________

(miejscowość, data oraz czytelny podpis składającego oświadczenie)